KRÁSNÁ MLADÁ BOLESLAV

Volební program ODA pro komunální volby 2018 Mladá Boleslav

Mladá Boleslav je po desetiletí tradičním místem průmyslové výroby a v krátkém horizontu nelze tuto skutečnost zásadně změnit. Proto s tímto musíme i v budoucnu počítat. Chceme poskytnout prostor na širší diskuze a potřeby zaměstnavatelů v našem městě. V návaznosti na potřebách našich občanů. Pokud chceme, aby se zde lépe žilo a Mladá Boleslav, nebyla jen ubytovnou pro externí dělníky bez trvalého pobytu! Musí firmy a zástupci města v návaznosti na potřeby občanů, řešit budoucnost společně.  Mělo by se také v budoucnu využít návaznosti a dobré polohy našeho města  v blízkosti  dálnice s dobrým dojezdem do hlavního města. Budoucnost města by neměla být v rámci možností jen závislá na automobilovém průmyslu. Proto chceme prosazovat prioritně naše programové body napříč politickým spektrem našeho města.

Pokud chceme, aby se zde lépe žilo a Mladá Boleslav, nebyla jen ubytovnou pro externí dělníky bez trvalého pobytu, kteří tráví čas v nonstopu, musíme společně pracovat na tom, aby trvale žijící občan města Mladá Boleslav měl více výhod. Od parkování zdarma, přes snížení daně z nemovitosti až po využívání služeb městských společností za zvýhodněné vstupné pro občany trvale bytem v městě Mladá Boleslav (bazén, sport. areál, divadlo atd.) Jednoduše řečeno chceme, aby zde lidé nechtěli jen bydlet, ale hlavně ŽÍT. Budeme se snažit dostat lidi z paneláků a domů do ulic tím, že dáme větší prostor podnikatelům se realizovat v rámci určitých lokalit, kterými lidé k dnešnímu dni jen projíždějí. Jezdíte do okolních měst za službou co tu není? Pojďme tuto službu dostat do našeho města. Chybí Vám tu sport, který nemůže Vaše dítě provozovat? Pojďme tento sport do našeho města dostat. Nebojte se diskuze. Nebojte se nás kontaktovat. Myslíme si, že je čas na změnu. Jeden z důvodů změny může být i důvod vyhoření osobnosti. Pokud se někdo pohybuje přes 20 let v politice, tak nemusí již některé věci vidět. Může mu chybět dravost ve zdravé míře!

Obyvatelé Statutárního města Mladá Boleslav jsou dlouhodobě postiženi nedostatečnou plynulostí a vysokou emisní zátěží dopravního ekosystému a zhoršenou kvalitou života, mj. v důsledku snížené kvality životního prostředí, a proto je účelné podporovat všechny aktivity, které směřují ke komplexnímu zlepšení tohoto stavu. Jedním z možných kroků ke zlepšení tohoto stavu, a tak i konkurenceschopnosti mj. v rámci Evropské unie, je koncept chytrého města (Smart City). Koncept má obyvatelům Mladé Boleslavi zajistit, aby fungování jejich vnitřního ekosystému bylo díky inteligentním technologiím co nejjednodušší, ekologicky šetrné a energeticky úsporné. K jeho realizaci je nezbytná spolupráce všech relevantních subjektů, především veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a nestátních neziskových organizací, a v neposlední řadě zabezpečení vícezdrojového financování jednotlivých aktivit. Při přípravě konceptu budou použity již existující iniciativy EK – European initiative on Smart Cities (v rámci SET-Plan), Sdělení Evropské komise „Smart Cities and Communities – European Innovation Partnership“ a související materiály (Strategic Implementation Plan, Operational Implementation Plan).

Oblasti vzájemné spolupráce:

  • spolupráce na přípravě a expertním zajištění pilotního projektu chytrého města (Smart City), který bude v souladu se vznikající Metodikou konceptu inteligentních měst v ČR (program BETA TA ČR),
  • vytvoření partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a NNO,
  • harmonizace prováděných opatření s ohledem na jejich sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost,
  • analýza možností finanční podpory jednotlivých opatření a podpora sdružování evropských i národních finančních zdrojů na podporu projektů naplňujících koncepty chytrého města a chytrého regionu, a to s ohledem na územní dimenzi (např. rozvoj nízkoemisní dopravy a související infrastruktury, výměna lokálního vytápění za nízkoemisní, inteligentní a eko-inovativní technologie, chytré budovy atp.).
  • vzájemná informovanost a součinnost v rámci partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a NNO, včetně osvětových aktivit a sdílení příkladů dobré praxe,
  • podpora přeshraniční spolupráce a spolupráce na vytváření mezinárodního partnerství s obdobnými platformami, či konkrétními průmyslovými regiony a městy za účelem přenosu dobré praxe a možnosti navázání případné ekonomické spolupráce

Zde máme jednoduchý volební program. Nejsme zastánci represí, ale ve městě, kde je velká fluktuace agenturních dělníků a dělníků z jiných států, měst a obcí. Není moc možností, jak tuto situaci řešit. V první řadě je pro nás důležité navýšení počtu strážníků městské policie v koordinaci s policií ČR. Lepší a modernější vybavení strážníků. Mnohdy je trestná činnost páchána jen díky tomu, že v danou chvíli není v dosahu adekvátní pomoc. Například více stanovišť městské police ve městě. Povinnost ubytoven mít zajištěnou spolupráci s bezpečnostní agenturou (např. jako v Kvasinách) Povinná registrace stávajících i nově vzniklých ubytoven …atd.

V dopravě vidíme dva body, které nás trápí a to je PARKOVÁNÍ a lepší propojenost CYKLOSTEZEK. Opravu a budování nových komunikací, bereme v dlouhodobém časovém horizontu jako věc, která je samozřejmostí pro rozvoj města. Naším cílem je vyřešit situaci nefunkčního územního plánu města Mladá Boleslav, a to včetně dopravní obslužnosti.

Průmyslem zasažené město Mladá Boleslav musí pamatovat o to více na dostatečnou obnovu zeleně a vytváření nových zelených ploch s využitím trendů, které jsou již ve světě hojně využívány (zazeleňování střešních ploch) i když v české republice zatím používané málo. Chceme, aby s podporou města vznikalo také více zeleně i na soukromích pozemcích či objektech.

Transparentní, odpovědné a prosperující musí být i městské organizace a firmy. Stejně důležitý jako je chod města, je i chod městských organizací a firem, které ovlivňují kvalitu života v našem městě. Personální politika musí být podřízena výkonu, efektivitě, novým řešením a vizím – nikoliv stranické příslušnosti. Některé z organizací vyžadují reorganizaci, změnu ekonomické koncepce a v neposlední řadě také změnu struktury řízení. Prosadíme osobní odpovědnost za manažerské řízení (nikoliv politické) ve vedení městských organizací a společností. Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní správy.

Upravíme webové stránky města Mladá Boleslav v konceptu chytrého města (Smart City), aby byly přehlednější a s funkčním vyhledáváním. Musí odpovídat současným potřebám obyvatel. Elektronizace samosprávy je samozřejmostí. Budeme se profesionálně zabývat propagací města Mladá Boleslav jako vynikajícího místa pro podnikání a hlavně i pro život. Zlepšíme aplikace pro chytré telefony pro participaci občanů na správě města, údržbě zeleně, mobiliáře, monitoring černých skládek a dalších negativních jevů, protože moderní komunikační technologie mohou být dobrou zpětnou vazbou a veřejnou kontrolou.

Kde chceme na naše plány, změny, úpravy a vize brát finanční prostředky?

V rozpočtu, kde upřednostníme naše body z volebního programu oproti vizím a akcím, které si vždy prosazují účastníci, kteří vedou město. Některé naše programové priority jsou také nutné řešit v rámci finanční spolupráce s příčinou či  vznikem problému (bezpečnost, tranzitní dělníci atd.) Tedy se zaměstnavateli. Nemůžou tyto nemalé finanční částky jít jen k tíži města Mladá Boleslav.

Dále chceme mít efektivněji fungující městské firmy. Ty, které jsou ztrátové, tak dostat na nulu a u těch ziskových, zisk zvýšit. Dobrých příkladů, které fungují je mnoho. Jde jen o dobré manažery, kteří dostanou šanci a odpovídající plat.

Máme odbornou i politickou zkušenost s vedením statutárního města?

Ano a tam kde nebude stačit naše odbornost a zkušenosti, rádi využijeme odborníky s praxí. My se nebojíme říct, že jeden člověk nemůže rozumět všemu.

Bez Vás tento program neprosadíme!
Prosíme Vás, přijďte v říjnu 2018 k volbám a dejte nám svůj hlas.

Kandidátka pro komunální volby

Pokud chceme, aby se zde lépe žilo a Mladá Boleslav, nebyla jen ubytovnou pro externí dělníky bez trvalého pobytu, kteří tráví čas v nonstopu, musíme společně pracovat na tom, aby trvale žijící občan města Mladá Boleslav měl více výhod. Od parkování zdarma, přes snížení daně z nemovitosti až po využívání služeb městských společností za zvýhodněné vstupné pro občany trvale bytem v městě Mladá Boleslav (bazén, sport. areál, divadlo atd.) Jednoduše řečeno chceme, aby zde lidé nechtěli jen bydlet, ale hlavně ŽÍT. Budeme se snažit dostat lidi z paneláků a domů do ulic tím, že dáme větší prostor podnikatelům se realizovat v rámci určitých lokalit, kterými lidé k dnešnímu dni jen projíždějí. Jezdíte do okolních měst za službou co tu není? Pojďme tuto službu dostat do našeho města. Chybí Vám tu sport, který nemůže Vaše dítě provozovat? Pojďme tento sport do našeho města dostat. Nebojte se diskuze. Nebojte se nás kontaktovat. Myslíme si, že je čas na změnu. Jeden z důvodů změny může být i důvod vyhoření osobnosti. Pokud se někdo pohybuje přes 20 let v politice, tak nemusí již některé věci vidět. Může mu chybět dravost ve zdravé míře!

Chci Vám poděkovat za čas strávený nad mou vizí, kterou chci přispět k lepšímu žití v našem městě. Je mi 44 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem Střední zahradnickou školu v Mělníce a této práci se věnuji od ukončení studií. K dnešnímu dni jsem zaměstnán ve společnosti, která se stará o městskou zeleň. Pracuji zde přes 20let a tudíž mi opravdu záleží na zeleni v našem městě. Za tuto dobu se dříve betonové průmyslové město poměrně dost zazelenalo a nápady pro jeho zkrášlení stále mám. Každý den se věnuji práci pro toto město. Mou vizí je zaměřit se na další revitalizaci stávajících parků, rozšíření zeleně v zadlážděných plochách a především ekologická likvidace plevele na komunikacích pomocí horké páry – bez použití chemických látek. Tato metoda nezatěžuje životní prostředí. V Česku ji používají v Brně, Plzni, Mělníku, Litoměřicích a Hradci Králové. Prostoru na zvelebení a další ozelenění našeho města je mnoho. Rád Vás budu po dobu kampaně seznamovat s našimi návrhy a snažit se o zelenější město pro nás i naše děti. Pokud nám dáte Váš hlas, budu mít více prostoru k realizaci svých nápadů vedoucích k dalšímu zkrášleni našeho města.

Rád bych se Vám představil a sdělil mou vizi, kterou chci realizovat v našem městě, pokud přijdete k volbám a dáte nám svůj hlas. Je mi 37 let, jsem ženatý a mám dva syny. Po ukončení studia na střední škole, jsem se začal věnovat bezpečnostní problematice v obecném měřítku např. Škoda Auto a.s. a mnoho dalších významných společností v tomto regionu. Tato práce mě baví, je mou profesí a od té doby se jí věnuji na plný úvazek v soukromém sektoru.

Naše krásné město se potýká s mnoha negativními jevy, které generuje průmyslová výroba. Průmyslová výroba potřebuje mnoho dělníků/ zaměstnanců, kteří sem za prací dojíždějí z mnoha měst a států. Někteří z těchto lidí se k našemu městu nechovají jako my, kteří tu nejen pracujeme, ale i žijeme trvale. A právě díky tomuto se naše město mění, mění svou krásnou tvář. Jsme městem průmyslu, jsme městem, které má svou historii a současnost – jsme MLADÁ BOLESLAV.

Bohužel si musíme přiznat, že kriminalita v našem městě je velice znepříjemňujícím a zneklidňujícím faktorem pro příjemné žití. Ano, to je realita, kriminalita stoupá a bezpečnost v našem městě je víc než špatná. V městě, které má svou velmi specifickou krásu a jedinečnost je dnes problém jít na ulici, aniž by „boleslavák“ nepotkal osoby, které jsou nepřizpůsobivé a zároveň i „osoby“, které neakceptují normy, zákony a obecná pravidla slušnosti.

Naše děti snad mají právo na bezpečnou Boleslav, na Boleslav bez injekčních stříkaček, na Boleslav bez ležících opilců na lavičkách, na Boleslav , která je bezpečná. Přidružený problém je pak bezdomovectví, které nám také stoupá a kráse našeho města nepřidává …… .

Tato problematika, kterou jsem si vzal na starost je složitá a je součástí dnešní doby, součástí našeho města. Ale není to oblast neřešitelná, pokud se chce……

 

Vzhledem k tomu, že se této problematice věnuji již mnoho let, tak mám dost zkušeností na to se tomuto problému postavit. Chceme navýšit počty strážníků, ale není to jen v navýšení počtů. Je to i v účinnosti výkonu jejich služby a pravomocí. Ve vyloučených a problematických lokalitách a čtvrtích, chceme zavést stálé služebny městské policie. Dalším možným systémovým opatřením je „zapojení“ do spolupráce bezpečnostní agentury. Zajistit užší spolupráci se státní policií. Systematičnost, posloupnost bezpečnostního aparátu je jediným možným „ lékem“ pro tuto společenskou problematiku.  Město Mladá Boleslav je silnou firmou, co přispívá do státního rozpočtou nemalé částky, a proto musí STÁT zase pamatovat na to, aby úkoloval státní polici, která nám zajistí větší bezpečnost pro nás všechny. Na to musí zástupci města nejvíce apelovat. Nemůžete slyšet, že je málo policistů, když zde máme podnik, do kterého jezdí tisíce zaměstnanců denně!!!!

Chceme také zajistit to, aby městská policie minimálně řešila parkování a pokuty a více byla v ulicích pro větší bezpečnost! Nezaplacené parkování a jeho kontrola jde řešit jinak a vlastními silami a ne firmou, které není boleslavskou. V mnoha jiných městech již tento systém funguje.

CHCEME transparentnost, chceme zajistit přístup k informacím. Nejsme a nikdy nebudeme zastánci klientelismu……..

Každý má právo, každý má povinnost a každý… jsme všichni…… Není větších a menších“ ( rovnost, volnost, bratrství)

Jsme boleslaváci, jsme občané – nejsme nic víc než každý z Vás. Nechceme být

„ politiky“, chceme jen něco pro NAŠE město – pro KRÁSNOU BOLESLAV

Dovolte mi, abych se Vám v krátkosti představil. Je mi 45 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Jsem boleslavský patriot a i když jsem doposud politiku řešil pouze jako soukromá osoba, tak tyto volby to bude jiné. Pokusím se Vás, mé sousedy, známé a kamarády přesvědčit, že tak jak pracuji pro naši rodinnou firmu, budu pracovat i pro naše město a nás všechny. Chci našemu městu pomoci s jeho městskými firmami. Vzhledem k mým dlouholetým zkušenostem s vedením naší rodinné firmy, která je prosperující firmou. Budu pro nás všechny pomáhat městským firmám, které mohou generovat zisk (Městské lesy, Centrotherm, Compag atd.) s řízením, aby městské firmy  hospodařili s větším ziskem, který pak budeme moci použít na věci, které toto město potřebuje. Například do aktivit, které zajistí větší BEZPEČNOST v našem městě, nebo pro zlepšení městské ZELENĚ, nebo na volnočasové aktivity pro naše DĚTI atd.. Dále se chci zaměřit na spolupráci s firmou Škoda Auto a.s..

Napište nám, co Vás v obci/městě trápí. Co Vám chybí.

Vašimi podněty se budeme zabývat a rozhodně neskončí v koši.