KRÁSNÉ VRÁTO

Vážení občané,

Právě čtete programové cíle a vize, které budeme prosazovat v zastupitelstvu našeho města.

Víme, že od oslovení voličů k zasednutí do zastupitelských lavic vede dlouhá cesta. Oslovujeme Vás s jasnou vizí toho, jak má naše město vypadat v příštích letech. Chceme se zabývat nejpalčivějšími problémy, ale nechceme zapomínat ani na zdánlivé maličkosti.

 

Doprava jinak, s odborníky

Je potřeba při plánování dopravní infrastruktury a veřejné dopravy pracovat s přesnými daty a s odborným zázemím. Financování se neobejde bez transparentnosti a evropských peněz.

Nechceme nutit lidi, aby využívali jeden způsob dopravy, chceme systém dopravy nastavit tak, aby lidé sami našli nejvýhodnější a nejpohodlnější způsob přepravy, který jim bude vyhovovat a který zároveň odlehčí přehuštěné dopravě v centru města.

 

Bezpečné město, bezpečná ulice

Bezpečnost vnímáme jako komplex faktorů, které přímo, nebo nepřímo ovlivňují život občanů. Hovoříme-li o bezpečnosti, nemůžeme vnímat pouze kriminalitu, ohrožení terorismem, ale chápat, že v této době se rizika prolínají a je potřeba řešit bezpečnost jako celek.

Chceme, aby se občan necítil na ulici ohrožován, a to ani kapsáři, či jiným rizikem kriminálního charakteru, ale také aby je nemohly postihnout nehody například díky stavebním pracím nebo špatnému stavu okolních budov. Zajistíme pravidelné fyzické kontroly komunikací a budov a budeme aktivně nutit vlastníky objektů k nápravě stavu.

 

Volný čas

Sport a kultura jsou nedílnou součástí života člověka. Město musí klást důraz na to, aby život ve městě nebyl pouze o nákupech, zaměstnání a chození do školy. Lidé musí mít k dispozici nekomerční místa a možnosti, kde sportovat a trávit volný čas. Jako zastupitelé budeme prosazovat, aby především pro děti byl nastavený takový systém, kdy možnosti uplatnit svůj talent a zájmy nebudou limitovány finančními možnostmi rodičů.

 

Pohodlné město, prostředí kolem nás

Nechceme, aby se život v našem městě odehrával pouze v nákupních centrech. Chceme, aby se na náměstí vrátil život. Aby byla místem setkávání občanů, místem, kde se odehrává spolkový život. Místem, které bude plné kaváren, zeleně, laviček a bezpečných míst pro nejen nedělní procházky rodin a maminek s kočárky. Budeme podporovat drobné živnosti, aby v těchto lokalitách opět působili kadeřníci, cukrárny a kavárny, pekaři a restaurace. Musí být důvodem, proč lidé mají rádi své město.

 

Mladí i senioři – město pro všechny

Chceme, aby naše město bylo místem, kde vyrůstají plnohodnotní, vzdělaní a aktivní děti a mládež. Vytvoříme nejen prostor pro jejich volnočasové aktivity, ale zaměříme se i na základní školy. Tam kde to bude potřeba najdeme prostředky na zkvalitnění výuky, rekonstrukci a dovybavení škol. Je čas přestat naříkat, že děti jen sedí u počítačů. Je potřeba je vtáhnout do života města, a to musí být provedeno atraktivní formou v duchu dnešního moderního světa protkaného technologiemi.

Lidé se dožívají díky vyspělé medicíně čím dál vyššího věku. Pozitivní je, že je to důkazem o vyspělém zdravotnictví a relativně dobré životní úrovni. Zajistit seniorům důstojné a plnohodnotně prožívané stáří by mělo být povinností nejen státu, ale i samosprávy. Není to jen otázkou výše důchodů. Senioři trpí pocitem osamocení, opuštění a nepotřebnosti. Chceme se postarat o to, aby se aktivní senioři zapojovali do veřejného života. Měli bychom využívat jejich nabytých životních zkušeností a neopomíjet jejich vůli a touhu zůstat i ve vyšším věku platnými členy společnosti.

 

Vstřícný úřad, pomoc občanům

Jasnou prioritou při budování vztahu občan – město musí být přátelský úřad. Občan musí cítit, že správa města je podřízena jeho potřebám a ne naopak.

Prosadíme, aby vždy, když úřad vytváří občanům povinnost (např. parkovací karty), byla jasná a veřejná pravidla, jak tuto povinnost občan co nejjednodušeji splní.

Téměř milion občanů ČR a dva miliony jejich rodinných příslušníků jsou postiženi exekucemi. Tuto situaci je třeba řešit. Je potřeba pomoci těm, kteří se, často ne vlastní vinou, dostali do dluhové pasti, ale ne na úkor těch, kteří nesplacené dluhy nemají.

Zasadíme se o zřízení právních poraden, jejichž provoz by byl plně hrazen z prostředků státu a města a které budou mít jediný úkol – pomáhat lidem, kteří se dostali do dluhové pasti, a snaží se vrátit do normálního života. Tito lidé nesmí ztratit motivaci pro další aktivní život a ekonomickou stabilitu.

Napište nám, co Vás v obci/městě trápí. Co Vám chybí.

Vašimi podněty se budeme zabývat a rozhodně neskončí v koši.